ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവന്‍

Jayan in Sarapancharam (1979)

ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ജനങ്ങളെ ആവോളം കോരിത്തരിപ്പിച്ച , വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതു തലമുറയുടെ മനസ്സില്‍ നിറ ദീപമായി തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന എന്റെ ജയേട്ടന് , അല്ല നമ്മുടെ ജയേട്ടന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ന് 73 വയസ്സ് !

Continue reading ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവന്‍

Jayan | My favorites

Jayan Profile1974  to 1980!  That is less than a decade of celluloid portrayals that Jayan has left as his legacy in Malayalam Cinema. He was lucky to be have been around in the cusp of the transition era, where Malayalam Cinema graduated  from the the finality of its Black & White realms into an explosive world of Color. Not that it made much of a difference to the roles that he got on celluloid, but what saddens me is the fact that no one seemed to have tapped the actor in him, save for its flashes in a handful of films. Jayan, I repeat again, to me was the Original Badass of Malayalam Cinema, a feat that can never be equaled by anyone, ever. In his most prolific years of activity, 1977 – 1980, the way I see it, the majority of the movies were made to get a piece of that ‘action-cake’ that so guaranteed success at the box-office, and as a result, resembled more of clones of the same movie, rather than unique stories. But, I think, his sheer level of screen presence, badassery made up for all of it to ensure reasonable returns for its producers.

Continue reading Jayan | My favorites