അണ്ണാ, അതുതാനല്ലയോ ഇത് എന്ന് ഒരേ ആശങ്ക.

A Terrible case of de ja vuമുന്‍പ് പല ക്ലൈമാക്സ്‌ ഉള്ള ചിത്രങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു . എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഒരേ കഥ തന്നെ പല രൂപത്തില്‍ വന്നത് നോക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ വന്ന കഥ പാവപ്പെട്ടവന്റെയും പണക്കാരിയുടെയും പ്രണയം ആണ് – രമണന്‍ മുതല്‍ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാല്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരെണ്ണം എങ്കിലും കാണും ഈ കൂട്ടത്തില്‍..

Continue reading അണ്ണാ, അതുതാനല്ലയോ ഇത് എന്ന് ഒരേ ആശങ്ക.

S Pavamani | The visionary who gifted MT, Sathyan Anthikkad and KS Chithra to Malayalam Cinema

1934 – 31 August, 2010

S Pavamani - Film ProducerS Pavamani, who passed away on 31 August, 2010 joins the ranks of an illustrious visionary greats from the old school of Malayalam Cinema, who will invariably turn footnotes if they are lucky. He belonged to that rare breed of producers who had an uncanny capability of finding productions or talents that would make them with the right balance of art and money. Though, for most of the times, he was willing to forgo the money part, and went with his convictions.

Else, how we would ever get greats like MT, Sathyan Anthikad and for that matter, our nightingale, KS Chithra become a part of the Malayalam film industry. He started as a distributor in the early 60’s, with getting the Ashok Kumar starrer Jeevan Sathi ( 1957), directed by RS Tara to Kerala, which was the precursor of things to come.I guess Pavamani was the one who made the Malayalis familiar with the then running superhits from up North, even going as far as Calcutta and getting Ray’s films down to Kerala. It is said that he was a great friend of Satayajit Ray, which explains how Debi (1960), Mahanagar(1963) and Charulata (1964) enjoyed their screen time, way down south in Kerala, a place which curiously had absolutely no idea how Bengali sounded like, and I’m sure at great personal risk in the commercial sense !

Continue reading S Pavamani | The visionary who gifted MT, Sathyan Anthikkad and KS Chithra to Malayalam Cinema

Malayalam Films | 1928 – 1950.

The story of archiving our movies for future generations, has been one of callous indifference and sloth, once you take an effort in looking at what could have been saved, what was saved, and what luck ensured for posterity.

The human intervention, in all these, as far as contribution is concerned, has been sadly, hugely short-coming.

Even now, save for some passionate individuals  who zealously guard their archives from being squandered and wasted away, the state machinery chugs on, blissfully unaware of its responsibility.

Continue reading Malayalam Films | 1928 – 1950.