അണ്ണാ, അതുതാനല്ലയോ ഇത് എന്ന് ഒരേ ആശങ്ക.

A Terrible case of de ja vuമുന്‍പ് പല ക്ലൈമാക്സ്‌ ഉള്ള ചിത്രങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞിരുന്നു . എന്നാല്‍ ഇന്ന് ഒരേ കഥ തന്നെ പല രൂപത്തില്‍ വന്നത് നോക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ വന്ന കഥ പാവപ്പെട്ടവന്റെയും പണക്കാരിയുടെയും പ്രണയം ആണ് – രമണന്‍ മുതല്‍ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയാല്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഒരെണ്ണം എങ്കിലും കാണും ഈ കൂട്ടത്തില്‍..

Continue reading അണ്ണാ, അതുതാനല്ലയോ ഇത് എന്ന് ഒരേ ആശങ്ക.

The new Rathinirvedam website updated | Honor and Sanity restored..almost

Apparently, it did work.

The creative team behind the new Rathinirvedam website suddenly managed to get someone capable of doing a brief and presentable rewrite of the welcome text/ synopsis of the movie. Thank you folks !

Rathinirvedam.com with the welcome text  revised, corrected and updated

It was Soni, a fellow contributor who updated yours truly on the revised and updated version of the site early afternoon.

Continue reading The new Rathinirvedam website updated | Honor and Sanity restored..almost

Bharathan wrote Rathinirvedam! The new Rathinirvedam website says so

Rathinirvedam movie website | An English Nightmare

Remember the excitement of opening a new book by your favorite author with that breathless sense of anticipation, the spirit ever-ready to explore the magic realms created by words ? It wasn’t anything different as I typed in the magic letters of the website url that was hoped to be the center of everything magical and shared the excitement of the new version of Rathinirvedam, the 2011 version.

All I got was a kick in the face.

Continue reading Bharathan wrote Rathinirvedam! The new Rathinirvedam website says so

Rathinirvedam 2011 | The Microwaved Version | A quick run-through

Rathinirvedam 2011
Pix Courtesy : The Hindu

I felt a short update on this was overdue ( no, there isn’t anything that you have not already read or know), but  simply because the project is finally underway with the shooting of the new version progressing at Mavelikkara and they are looking for a festival release, from what I could gather from the reports.

Continue reading Rathinirvedam 2011 | The Microwaved Version | A quick run-through

Old Malayalam Screenplays |3 Bundles of Joy that I absolutely cherish

[ Please don’t try clicking through the thumbnails. They are NOT pdf bundles of the Maestros’ Screenplays. If you love their movies, why not show your appreciation by buying them legally?]

MT Vasudevan Nair’s Screenplays

THIS IS NOT A PDF BUNDLE !

Though it took three years for all the three to come around, it just didn’t matter. I consider all three of them close to my heart and would recommend these to anyone who truly appreciates the works of the masters. Had the rest of them (read Bharathan, P Bhaskaran and the likes of them Maestros) had effected the same at some point in their career, to have their screenplays kept together for future generations, this would have been a better place.  It is also poignant that all the three are brought out, courtesy of DC Books, perhaps a venture very unique to the publishing industry in India.  Maybe this would serve as an example of bringing out the scripts of the Hindi Classics too – what a delightful experience would that be!

Continue reading Old Malayalam Screenplays |3 Bundles of Joy that I absolutely cherish

After 32 years, Padmarajan’s Rathinirvedam (1978) gets remade (Sigh)

I never thought it would come to this. The Malayalam Film Processor Machine has now decided to serve Padmarajan’s Rathinirvedam (1978) in bubble wrap and tinsel wrappings, to be directed by T.K.Rajeev Kumar.

All I can say is ughhh..and a heave a deep-drawn out sigh. Why exactly do they do this? Why? Rathinirvedam was our answer to lady Chatterley’s Lover and Lolita, in a way only a genius conceive and translate it on the big screen, treading the fine ground between pornography and sexual awakening that was brilliant, beautiful, at places corny but a cinematic experience, so much like Padmarajan’s other creations.

Continue reading After 32 years, Padmarajan’s Rathinirvedam (1978) gets remade (Sigh)