ജയിക്കാനായി ജനിച്ചവന്‍

Jayan in Sarapancharam (1979)

ഒരു കാലഘട്ടത്തെ ജനങ്ങളെ ആവോളം കോരിത്തരിപ്പിച്ച , വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞിട്ടും പുതു തലമുറയുടെ മനസ്സില്‍ നിറ ദീപമായി തെളിഞ്ഞു നില്‍ക്കുന്ന എന്റെ ജയേട്ടന് , അല്ല നമ്മുടെ ജയേട്ടന് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ഇന്ന് 73 വയസ്സ് !

Continue reading

Jayan | My favorites

Jayan Profile1974  to 1980!  That is less than a decade of celluloid portrayals that Jayan has left as his legacy in Malayalam Cinema. He was lucky to be have been around in the cusp of the transition era, where Malayalam Cinema graduated  from the the finality of its Black & White realms into an explosive world of Color. Not that it made much of a difference to the roles that he got on celluloid, but what saddens me is the fact that no one seemed to have tapped the actor in him, save for its flashes in a handful of films. Jayan, I repeat again, to me was the Original Badass of Malayalam Cinema, a feat that can never be equaled by anyone, ever. In his most prolific years of activity, 1977 – 1980, the way I see it, the majority of the movies were made to get a piece of that ‘action-cake’ that so guaranteed success at the box-office, and as a result, resembled more of clones of the same movie, rather than unique stories. But, I think, his sheer level of screen presence, badassery made up for all of it to ensure reasonable returns for its producers. Continue reading

GK Pillai is the recipient of the Ragamalika – JAYAN Award 2011

GK Pillai in Nair Pidicha Pulivaal

GK Pillai in Nair Pidicha Pulivaal

GK Pillai, an actor who can truly be called a living legend, has been announced the recipient of the RAGAMALIKA – JAYAN AWARD for 2011 , instituted by the Jayan Samskarika Vedi in memory of the late Jayan, actor, who passed away on 16 November 1980. GK Pillai debuted in Malayalam films in 1954,  at the age of 29, way, way before any actor currently active in the industry faced the arc lights, in Associated Pictures’ Snehaseema, playing the role of an octogenarian ! Continue reading

A virtual Jayan on the way. I’ll be damned

I do not know how many of you have read this or skimmed through it in Malayala Manorama a few days back, but this sure gives me the jitters (and not in a good sense at all ). According the blurb, Vijeesh Thampy has initiated a project, tentatively titled “Avatharam” , a full-length feature film strarring ummm..Jayan ! Apparently, Kannan Nair, Jayan’s nephew is also an active partner of the project. TA Shahid ( Rajamanikyam, Mambazhakkalam) will be taking care of the screenplay, and they intend to release the movie by April 2011. Continue reading

Phool aur Patthar (1966) and Puthiya Velicham (1979)

Puthiya Velicham (1979), produced by Subramaniam Kumar and directed by Sreekumaran Thampi was a remake of the Dharmendra starrer Phool aur Patthar (1966), the movie that ‘made’ Dharmendra the action star of Bollywood.

Puthiya Velicham (1979)

Jayan in Puthiya Velicham (1979)

Puthiya Velicham (1979) told the story of this career criminal Venu (Jayan), the love of his life, a club dancer called Lily ( Jaya Bharathi), and the entry of a widowed, beautiful woman (Srividya) whom Venu gets acquainted with, in one of his midnight robberies. He stumbles upon her, ailing, bedridden  and sinking, in a mansion he breaks into, and takes care of her, and in a peculiar turn of events, ends up taking her and offering her refuge in his bachelor quarters. Lily, desperate to leave the crime-ridden life,  wants Venu to leave it all and walk away. But Venu is planning for that final one, the biggest heist of his career, the one that would never even make him want to do another ‘job’, but things take an interesting turn with the new ‘arrival’ at his house. Continue reading

Remembering Jayan, the Machismo of Malayalam Cinema

Another Anniversary, but the Spirit remains, indomitable, eternal.

Its been 30 years since Master Chief Petty Officer Krishnan Nair of the Indian Navy or Jayan as we know him left for his celestial action gig. Jayan was the first phenomenon of Malayalam Cinema, as far as I am concerned. Not Sathyan, not Prem Nazir. Jayan brought machismo into vogue and the spotlight in Malayalam Cinema. And even the timing was perfect – he ruled for the full four years  with 150-odd films through the the kitschy, loud, brazen 80’s and went out on a blaze of glory. What else can a consummate artiste wish for? Jayan was our own Chuck Norris, and we even gave him the very same factoids that we bestowed on Chuck Norris and now Rajnikanth, but with a strong Malayali flavor. Continue reading

Poovachal Khader conferred the Ragamalika – JAYAN Award

This news comes courtesy of acclaimed Director Sri. Sreekumaran Thampi.

Poovachal Khader - LyricistThe RAGAMALIKA – JAYAN AWARD instituted by Jayan Samskarika Vedi in memory of the late Jayan, actor,who passed away on 16 November 1980, is  awarded to Poovachal Khader, acclaimed lyricist and wordsmith whose contributions to the  popular music charts in Malayalam Cinema, especially the late 80’s through the early 2000’s is incomparable.

The award includes a Cash prize of  Rs10,000, a  memento & citation and will be presented to him tomorrow , 16-11.2010 at  the Y.M.C.A.Hall. Thiruvananthapuram at 6 P.M. Sri. Sreekumaran Thampi, as the patron of the Jayan Samskarika Vedi has  instituted the award  to honor the contributions of stalwarts who have helped nourish the Malayalam Film industry to what it is today. Continue reading